Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat 1998 tarih ve 98/10675 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bakanlar Kurulu’nun kararı 11 Mart 1998 tarihli, 23283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, üye belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, belediyelerin halka daha etkin, verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Birliğin ilk kuruluş merkezi Aydın ili Kuşadası’dır. Birlik merkezi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi’nin daha sonra aldığı kararla İzmir ili merkezine alınmıştır.

109 üyesi olan Birlik, ülke genelinde hizmet vermektedir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin görevleri, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7’inci maddesinde belirtilmiştir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin görevleri şunlardır;

Madde 7- Bu Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kıyı Ege Belediyeler Birliği;

a) Üyelerin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yaptırır ve yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır.

b) Merkezi İdare Kuruluşları yardımlarından ve Uluslararası fon kaynaklarından Belediyelerin yararlanabilmesi için proje hazırlanmasında yardımcı olmak.

c) Amaçları doğrultusunda uluslararası yerel yönetim kuruluşları ile ortak çalışma yapar, ilgili Bakanlıkların izni ile bu tür kuruluşların kuruluşuna katılır, üye olur.

d) Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

e) Birliğe üye Belediyelerin, Belediye sınırları içerisinde yararına olabilecek sosyal, kültürel, sanayi, ticaret ve turistik hizmetlerini devletin ve uluslar arası kuruluşların karşılıksız ve özel yardımları ile mesleki kuruluşların mali ve teknik yardımları ile gönüllü halk katkısı sağlayarak dengeli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

f)) Avrupa Birliği organları tarafından veya Avrupa Birliğinin mali desteği ile Birliğin amaçları doğrultusunda veya görev alanlarında yürütülen çalışmalara katılır ve katkıda bulunur. Bu tür çalışmaları bizzat üstlenir, Birliğin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde yerel yönetimler ile ilgili çalışmalara üyeleri adına katılır ve bu amaçla bünyesinde hizmet birimi kurar.

g) Birliğe üye Belediyelerde görülen sorunlar ve bunların çözümleri konusunda araştırmalar yapmak, gerektiğinde akademik kuruluşlarla iş birliğine gitmek ve elde edilen sonuçları ilgili merkezi idare kuruluşlarına iletmek.

h) Üye Belediyelerin sınırları içerisinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumaya ve geliştirmeye, hava, su ve toprak kirliliğini önlemeye ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak ve faaliyetlerde bulunarak, Bölge ve alt bölge ölçeğinde çözüm bulmak için üyeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Belediyecilik ve şehirleşme konularında toplantılar, paneller ve sempozyumlar gerçekleştirmek.

j) Belediyelerin proje hazırlama kapasitelerini geliştirmek, Belediye personellerinin mevzuat, çevre, şehircilik v.b. bilgilerinin geliştirmesi amacıyla yayınlar hazırlamak, çıkarmak, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemek.

k) Üye Belediyeler üye ortak projeler geliştirmek, geliştirilen ortak projelerle ilgili ortak kaynak temini için gerekli girişimlerde bulunmak.

l) Faaliyet alanı içerisinde iktisadi kalkınmayı, şehirleşmeyi, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskan, turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamaya yönelik her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek.

m) Birlik üyesi Belediyelerin kanunen yapmak zorunda oldukları stratejik planlar, Belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ücreti ilgili Belediyelerden tahsil edilmek suretiyle yapmak veya yaptırmak.

n) Üye Belediyeler adına iç ve dış piyasadan araç. gereç, iş makineleri, lastik yedek parça satın alır, ekonomik yapısı araç ve gereç almaya müsait olamayan üye Belediyelere kiralar, üye Belediyelerin her türlü ihtiyaçlarını sağlamak üzere bayilik, acentelik ve mümessilliği üstlenir, yapar.

o) Birlik kuruluş amacına uygun olarak her türlü seminer, toplantı, kurs, brifing, sempozyum panel düzenler veya düzenletir.

p) Kalkınma ile ilgili ajans, kurum, kuruluşlarla milli çıkarlara aykırı olmayacak iş birliği ve ortaklıklar yapar.

Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır, gerektiğinde kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle sivil toplum kuruluşları ve mahalli idareler veya birliklerle ortak çalışmalar yürütür.
Gerektiğinde kurulmuş şirketlere ortak olur veya kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılır.

İç ve dış kurum ve kuruluşlardan bağış kabul eder, kredi ve hibe alır, döner sermaye ve işletmeler oluşturur.