Kıyı Ege Belediyeler Birliği

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

 

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 • 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • 6831 sayılı Orman Kanunu,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK.,
 • 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK.,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • 3213 sayılı Maden Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
 • 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
 • 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun,
 • 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
 • 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
 • 375 sayılı KHK,

‘larda değişiklik yapılmıştır.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-1.pdf